Volg
Kinderhulp Ghana

Facebook Twitter LinkedIn Youtube

Nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte gehouden worden?

Lees ook oudere nieuwsbrieven.

Direct
doneren

Zonder uw steun kunnen we maar weinig beginnen. Daarom is uw bijdrage meer dan van harte welkom!

Toekomstvisie
Uw donatie 95% besteed
Minimale bestuurskosten
Weeskinderen

Wat we doen | Wie we zijn | Speerpunten | Geschiedenis | ToekomstvisiePartners | Presentatie’s | Contact

 

Visie op de toekomst van Kinderhulp Ghana

In de afgelopen vijf jaar heeft het accent gelegen op de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg:

 • Er zijn twee basisscholen gebouwd en een Junior High School voor voortgezet onderwijs na de basisschool. Scholen zijn of worden opgeknapt. Kinderen kunnen nu onderwijs ontvangen in een acceptabele omgeving.
 • Drie nieuwe klinieken zijn er gebouwd waardoor veel bewoners van de dorpen toegang hebben gekregen tot gezondheidszorg.
 • Diverse waterpompen zijn er geslagen zodat veel inwoners van het gebied toegang hebben gekregen tot schoon drinkwater.
 • Vanzelfsprekend heeft de eigen dagopvang van kansarme kinderen en het weeshuis op het grote ommuurde terrein van de stichting in deze jaren de volle aandacht gekregen. Er was uitbreiding, renovatie en vernieuwing.

 

Na de verstrekte noodhulp tot op heden, wordt vanaf 2013 een begin gemaakt met plannen voor duurzame hulp. De komende twee jaren, 2013 en 2014, zullen overgangsjaren zijn:

 • De sanitaire situatie van het centrum voor gezondheid zal worden aangepakt. Dit centrum houdt het midden tussen een kliniek en een klein ziekenhuis. Alle zieken en bevallingen die niet kunnen worden behandeld in een van de drie klinieken worden naar dit centrum doorverwezen.
 • Renovatie van enkele scholen zullen nog worden aangepakt.
 • Een bestendiging en verbetering van de dagopvang voor zwerfkinderen zal de aandacht blijven houden
 • Plannen ontwikkelen voor de bouw van een Senior High School en hopelijk kan er in de 2e helft van 2014 met een eerste gebouw begonnen worden
 • Plannen ontwikkelen voor de bouw woonunits en businessunits

 

Argumentatie voor de bouw van een Senior High School:

Het oudste weeskind zit in het eerste jaar van de Senior High School. Hij is geplaatst op een school op zo’n 3-4 uur rijden met de bus vanaf Nsoatre. Hij is dus intern. De kosten voor het eerste jaar zijn ongeveer € 2.000. Voor de komende jaren zal dit ook wel ongeveer hierop neerkomen. De Senior High duurt 3 jaar. Bij goede resultaten kan men daarna naar Universiteit, Polytech, opleiding voor onderwijs of verpleging.

Twee kinderen zijn dit jaar begonnen op de Junior High School, die ook 3 jaar duurt, volgend jaar gaat er één en het daarop volgende jaar weer twee naar de Junior High School en zo zal dat door blijven gaan. Vervolgens stromen deze kinderen door naar de Senior High. De kosten gaan dus flink stijgen in de komende jaren.

Sinds 2 jaar beschikt de stichting over een groot stuk grond van ruim 25 ha. Het voornemen is om hierop een Senior High School te bouwen. Er zijn al gesprekken geweest en onze weeskinderen zullen daar gratis onderwijs ontvangen.

In 2013 hopen we hiervoor de plannen te ontwikkelen en hopelijk kan er in de 2e helft van 2014 met een eerste gebouw begonnen worden. In 2015 zou er dan gestart kunnen worden met hoger onderwijs voor de kinderen uit Nsoatre en omgeving. Voor de opleidingen op de Senior High wordt gekozen om te starten met twee stromen: ‘Agric’ landbouw en ‘Art’ algemeen en wel het Art pakket waar economie in is opgenomen. Jongens zouden dan bij voorkeur een landbouwopleiding kunnen volgen en de meisjes hoe ze de producten kunnen verhandelen en de financiële zaken kunnen afhandelen. Om deze twee pakketten, die natuurlijk diverse vakken omvatten is een school van minimaal 6 klassen nodig en een lerarenkamer. De producten die verbouwd kunnen gaan worden, door combinatie van leerlingen en arbeiders zijn: Cacao, Sinaasappelen, Bonen, Koffie, Maïs, Yam, twee soorten Planten, Kruidentuin en mogelijk ook teelt van Bamboe.
Overwogen kan worden om schoolverlaters van de Junior High in de aanplant deel te laten nemen in ruil voor een studiekostenvergoeding. Daarnaast kan ook gekeken worden naar een gunstige combinatie van studie en arbeid volgens een werkwijze die door Solomon Boateng is opgesteld, wat betekend dat de studiekosten minimaal zijn.

Het is een omvangrijk plan dat is doorgesproken met de onderwijs commissie van de kerk, predikant, ouderling en twee leraren van een Senior High. De plannen passen precies in de visie van de kerk en worden toegejuicht. Later zou dan uitbreiding plaats kunnen vinden met technische vakken. De twee leraren en de dominee maken op ons een gedreven indruk we verwachten hier een goede ondersteuning van. Solo moet proberen de twee leraren in het bestuur van de Stichting in Ghana te krijgen. In elk geval de landbouwleraar.

Argumentatie voor de bouw van woonunits en businessunits:

De adoptie van de kinderen loopt in principe t/m hun 18e levensjaar. De oudste is al 16. Wat daarna? De kinderen staan alleen op de wereld. Verdere begeleiding is zeker nodig, we kunnen niet accepteren dat de meisjes in de prostitutie terecht komen en de jongens in een crimineel circuit of werkeloos ergens rondhangen.

We zijn dan ook voornemens om voor deze kinderen in 2015 te starten met de bouw van woonunits waar ze zelfstandig kunnen wonen, eventueel kunnen starten wanneer ze gaan trouwen en van waaruit ze eventueel een business kunnen starten of wonen wanneer ze verder gaan studeren.

Voor deze woonunits hebben we al een terrein langs de hoofdweg en gelegen op het grote terrein met de scholen en waarop ook ons terrein met het weeshuis ligt. Communicatie en controle zal dan ook eenvoudig zijn. Bovendien ligt het ideaal om business te starten.

Het voorgaande gaat, naast de dagopvang, volledig beslag leggen op onze jaarbudgetten. Vanzelfsprekend zal worden geprobeerd subsidies te krijgen, maar onze ervaring in de afgelopen 3 jaar hiermee zijn niet hoopvol. Daarom wil het bestuur zich hierop in de jaren vanaf 2015 tot 2020 voor 5 jaar gaan richten om dit goed van de grond te krijgen. In dit plan past ook het voornemen om te komen tot grootschalige landbouw om zo inkomen voor weeskinderen, bewoners en de stichting te genereren.

 

Onze duurzame missie (2015 – 2030):

Verzelfstandiging van de stichting “heart for children” die naar wij hopen regionaal/landelijk een voortrekkersrol inneemt t.a.v. dienstverlening en ondernemerschap. Het zou mooi zijn als deze rol wordt ingevuld door de weeskinderen. Kwaliteit en bestendigheid in de dienstverlening. Daadkracht en verantwoordelijkheid in het ondernemerschap. KinderhulpGhana verstrekt hooguit een advies rol.

Het voornemen van het bestuur is om in de jaren 2015 – 2020 vooral te richten op:

 • Continuering en uitbreiding van het weeshuis
 • Duurzame begeleiding van de weeskinderen in het opgroeien
 • Realiseren van hoger onderwijs (landbouwschool en art school) voor de kinderen uit Nsoatre en omgeving.
 • Realisatie van woon- en businessunits.
 • Verzelfstandiging van de dagopvang van kansarme kinderen

In de jaren 2020 – 2025 willen wij ons richten op:

 • Continuering en uitbreiding van het weeshuis
 • Duurzame begeleiding van de weeskinderen in het opgroeien
 • Uitbouw senior high
 • Uitbouw woon- en businessunits.
 • Opbouw van aanvullende business t.b.v. financiering stichting
 • Overdracht van weeshuis

In de jaren 2025 – 2030 willen wij ons richten op:

 • Uitbouw en overdracht van “business”
 • Overdracht van de stichting “heart for children”  (alleen nog adviesrol)